Logo
Logo


21-22.11.2017 ExpoOPAKOWANIA - Targi opakowań
czytaj więcej

17-18.04.2018 Targi Packaging Innovations
czytaj więcej

17-18.04.2018 Jubileuszowa edycja Targów PI
czytaj więcejArchiwum   


Nadchodzące spotkanie
Wkrótce nowe terminy

Status


REGULAMIN ORGANIZACYJNY STOWARZYSZENIA POLSKICH PRODUCENTÓW ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH S.P.P.E.S.


§1

Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych ( nazwa w skrócie S.P.P.E.S.) jest stowarzyszeniem zwykłym, zrzeszajacym osoby fizyczne bedace włascicielami, członkami zarzadu lub członkami rad nadzorczych firm produkujacych etykiety samoprzylepne.

§2

Siedziba stowarzyszenia jest Rokietnica k. Poznania, zas terenem działania obszar całego kraju.

§3

1.Naczelnymi zadaniami Stowarzyszenia sa:
a) integracja włascicieli, członków zarzadu, członków rad nadzorczych firm produkujacych etykiety samoprzylepne,
b) reprezentowanie członków i ich interesów w kontaktach z organizacjami miedzynarodowymi,
c) reprezentowanie członków wobec dostawców materiałów wykorzystywanych w branży poligraficznej
d) popularyzacja etykietowania produktów za pomoca etykiet samoprzylepnych dla poszerzenia rynku odbiorców,
e) wymiana informacji z innymi Stowarzyszeniami branżowymi,
f) rozpowszechnianie technicznych nowosci wsród członków,
g) Wspieranie sie wzajemne członków w sytuacjach losowych.
2. Stowarzyszenie zamierza dążyc do osiagniecia postawionych celów poprzez:
a) wymiane doswiadczen i informacji dla dobra interesów członków,
b) organizacje wystaw etykiet i konkursu etykiet,
c) szkolenie na organizowanych seminariach i sympozjach specjalistycznych,
d) udział w sympozjach,
e) prowadzenie strony internetowej i forum dyskusyjnego,
f) tworzenie warunków do nawiazywania współpracy pomiedzy członkami.

§4

1. Członkiem Stowarzyszenia może byc każdy własciciel, członek Zarzadu lub członek Rady Nadzorczej działajacej co najmniej 24 miesiace drukarni etykiet samoprzylepnych.
2. Osoba ubiegajaca sie o przyjecie do Stowarzyszenia powinna uzyskac pisemna rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członek Stowarzyszenia zobowiazuje sie przestrzegac dobrych obyczajów kupieckich, nie naruszac zasad poufnosci a w prowadzonej działalnosci gospodarczej postepowac rzetelnie i nie naruszac interesów innego Członka Stowarzyszenia.

§5

Procedura przyjecia nowych członków do Stowarzyszenia przebiegac bedzie w nastepujacy sposób:
1. Każdy kandydat przedkłada Przewodniczacemu Stowarzyszenia pisemna deklaracje o przyjecie do Stowarzyszenia wraz z pisemna rekomendacja dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Do deklaracji należy dołaczyc kopie aktualnego odpisu z KRS albo kopie aktualnego zaswiadczenia z ewidencji działalnosci gospodarczej.
3. Przewodniczacy Stowarzyszenia po sprawdzeniu wymogów formalnych dotyczacych kandydatów na członków przedstawia deklaracje o przyjecie do Stowarzyszenia na najbliższym zebraniu członków, które wiekszoscia głosów podejmuje decyzje o przyjeciu kandydata do Stowarzyszenia.

§6

Władzami Stowarzyszenia sa:
1. Zgromadzenie Członków.
2. Przewodniczacy i Zastepca Przewodniczacego.

§7

1. Zgromadzenie Członków zwołuje Przewodniczacy lub Zastepca Przewodniczacego co najmniej dwa razy w roku, z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek pisemny dwóch członków.
2. Do zadan Zgromadzenia Członków należy ocena działalnosci Stowarzyszenia, uchwalenie priorytetowych zadan, okreslenie wysokosci składek członkowskich, wybór Przewodniczacego i Zastepcy Przewodniczacego.

§8

1. Przewodniczacy Stowarzyszenia jest wybierany na okres 3-ch lat przez Zgromadzenie Członków.
2. Zastepca Przewodniczacego Stowarzyszenia jest wybierany na okres 3-ch lat przez Zgromadzenie Członków z kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczacego Stowarzyszenia.
3. Przewodniczacy reprezentuje Stowarzyszenie na zewnatrz zas w razie niemożnosci pełnienia tej funkcji- czyni to Zastepca Przewodniczacego.
4. Ponadto do kompetencji Przewodniczacego i jego Zastepcy należy w szczególnosci:
a) godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnatrz i działanie w jego imieniu
b)kierowanie bieżaca praca Stowarzyszenia dla realizacji zadan okreslonych w niniejszym regulaminie
c) organizacja spotkan, szkolen i zjazdów członków
d) zwoływanie Zgromadzenia Członków

§9

1. Majatek Stowarzyszenia powstaje wyłacznie ze składek członkowskich, których wysokosc okresla Zgromadzenie Członków w uchwale podejmowanej zwykła wiekszoscia głosów.
2. Majatkiem Stowarzyszenia zarzadza Przewodniczacy Stowarzyszenia, zgodnie z obowiazujacymi w tej mierze przepisami i ewentualnymi wytycznymi Zgromadzenia Członków.

§10

Stowarzyszenie może ulec rozwiazaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków lub w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Copyright © 2009 SPPES. All Rights Reserved.
kontakt